Outsourcing środowiskowy

Ofertę usługi outsourcingu środowiskowego kierujemy do przedsiębiorców, którzy nie przewidują swoich firmach osobnych etatów zajmujących się ochroną środowiska. Realizację naszych usług proponujemy na zasadzie obsługi zewnętrznej. Jako wyspecjalizowany zespół z dziedziny ochrony środowiska gwarantujemy Państwu prowadzenie wszelkich formalności związanych z ochroną środowiska zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami. Usługi nasze możemy realizować w jednym z poniższych zakresów:

1. Bieżąca realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa
2. Opłaty za korzystanie ze środowiska

     Naliczymy na podstawie otrzymanych od Państwa danych wysokość opłat

3. Sprawozdawczość

     Sporządzamy wymagane prawem sprawozdania, zestawienia na podstawie otrzymanych od Państwa danych.

4. Doradztwo

   W ramach stałego outsourcingu oprócz wykonywania ww. zadań zapewniamy opiekę merytoryczną dla przedsiębiorców polegająca na:
      • śledzeniu istotnych zmian w prawie środowiskowym mających kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności
     • sprawdzaniu umów z kontrahentami w świetle przepisów ochrony środowiska
     • pomocy przy wyborze odbiorców odpadów
     • okresowych wizytach w firmach w celu kontroli np. dokumentów ewidencyjnych, miejsc magazynowania odpadów oraz stanu infrastruktury technicznej
     • udziale w kontrolach organów Inspekcji Ochrony Środowiska

Dokumentacje teczniczne

Biuro TOM EKO wykonuje opracowania wszelkich niezbędnych dokumentacji m.in.:
• raporty o oddziaływaniu na środowisko, programy ochrony środowiska
• wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych, studia ochrony atmosfery,
• wnioski o wydanie pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska,
• dokumentacje w zakresie gospodarki odpadami • inwentaryzacje zieleni,
• półroczne i roczne rozliczenia opłat,
• wnioski o wydanie zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2,
• analizy po realizacyjne, doradztwo w zakresie prawnym, technicznym i technologicznym dotyczącym ochrony środowiska.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków

Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników. Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej zapisane w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone do polskiego prawa przez nowelizację ustawy Prawo budowlane. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię. Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno - budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Zapraszamy do zapoznania się z cenami naszych usług . W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.


Audyt energetyczny

Celem audytu jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez audytora energetycznego. Dokładne dane dotyczące zakresu i formy audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 346). Sama procedura audytu jest dość skomplikowana, ale w rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności. W sumie audyt energetyczny powinien dostarczyć dobrych podstaw do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej termomodernizacji budynku.

Jako doświadczona firma oferujemy Państwu sporządzenie audytów energetycznych obiektów.

Termowizja

Dzięki obrazowi w podczerwieni w prosty i bezinwazyjny sposób można określić rozkład temperatury w danej przegrodzie bądź materiale. W przypadku budownictwa termowizja pozwala w jasny sposób określić, w których miejscach występują straty ciepła. Ma to szczególne znaczenie w kontekście coraz to droższych opłat za energię cieplną, a także wzrastających cen za paliwo (gaz, olej opałowy, węgiel kamienny, koks, drewno itp.).
Nasza działalność ma na celu wykrycie tych strat co pozwala zaoszczędzić wydatki na ogrzewanie!!!! Badania prowadzimy na sprzęcie najwyższej klasy.
Na wyposażeniu naszej firmy jest kamera firmy FLIR (wiodącego producenta detektorów podczerwieni) serii E model 40bx. Dzięki rozdzielczości detektora podczerwieni 160 x 120 pikseli oraz zakresowi badanej temperatury od - 20 do 120 stopni Celcjusza jest to idealny sprzęt do pomiarów strat ciepła w obiektach budowlanych.
Posiadając niezbędną wiedzę na temat termowizji proponujemy Państwu wykonanie usługi opartej na 3 etapach: etapach:
1. POMIARY
Przeprowadzone z użyciem aparatu termowizyjnego, wraz z natychmiastową lokalizacją wszystkich obszarów, wykazujących anomalie cieplne.
2. ANALIZA wykonane termogramy poddawane są obróbce i analizie komputerowej, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. Pozwala to na zebranie i sformułowanie rzetelnych wniosków, zestawionych w przejrzystym raporcie.
3. W razie konieczności SPOTKANIE I PRZEKAZANIE RAPORTU na spotkaniu z klientem, szczegółowo omawiamy i przekazujemy wyczerpujące sprawozdanie z badań.

Raport zawiera wszystkie wykonane w czasie badania termogramy wraz z ich opisem, a także wyszczególnienie wykrytych anomalii termicznych

Na każdym etapie prowadzonych prac, szczególny nacisk kładziemy na wysoką jakość świadczonych usług.

Zapraszamy do naszej galerii, w której przedstawiamy przykładowe termografy wraz z wykonanymi raportami badanych przez nas obiektów.

Ceny ustalane są indywidualnie, w zależności od powierzchni i lokalizacji obiektu oraz od charakteru opracowania.
Zapraszamy do zapoznania się z cenami naszych usług.
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.


Copyright ©2019 Webdtome.webd.pl, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
free website
built with
kopage